Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2018

wind-whistler
6857 4688 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaoversensitive oversensitive
wind-whistler
1185 1d81
For Alice
From the White Rabbit
Come back sometime!
Year 1865
Reposted fromMeshirr Meshirr viaoversensitive oversensitive
wind-whistler
7607 c7be
Reposted fromnezavisan nezavisan viaoversensitive oversensitive
wind-whistler
1534 3b1e
Reposted fromliczbapi liczbapi viaoversensitive oversensitive

March 14 2018

wind-whistler
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
wind-whistler
2972 c46c
Reposted fromMeneroth Meneroth viagdziejestola gdziejestola

March 06 2018

wind-whistler
wind-whistler
wind-whistler
4397 b82c 500
Ulotka Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt, Pińsk, 1933 r.
wind-whistler
0704 78c6 500
Reposted fromnutt nutt viasheerheartattack sheerheartattack

March 05 2018

wind-whistler
3519 6776
Reposted fromodnowa odnowa viacontrapalabra contrapalabra
wind-whistler
0991 f232 500
Reposted fromluron luron viakotfica kotfica
wind-whistler
0655 83a4 500
Reposted frompunisher punisher viakotfica kotfica
wind-whistler
2943 ad13 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
wind-whistler
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaretro-girl retro-girl

February 20 2018

wind-whistler
Są takie miejsca, które się kojarzą. Z ludźmi, których już nie ma. Ze zdarzeniami, które ugryzły serce jak ciastko. I nie sposób wracać do takich miejsc z chęcią. Bo samego siebie się w nich nie poznaje. Bo nic się nie zmieniło, choć zmieniło się wszystko. 
— "listy niczyje"
Reposted fromparafina parafina viagdziejestola gdziejestola
wind-whistler
wind-whistler
To moja okropna wada. Gdy coś przestaje mnie interesować, to albo odchodzę, albo gdy nie mogę, zapadam się w siebie i nie słucham. Nie dopuszczam do siebie bitów informacji, które nic mi nie przyniosą.
— J. L. Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted frompanickiller panickiller viagdziejestola gdziejestola
wind-whistler
wind-whistler
4782 77ba
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl