Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2017

wind-whistler
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaretro-girl retro-girl
wind-whistler
1582 a91b
wind-whistler
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.


Mój mistrz
— Haruki Murakami – Koniec świata i hard-boiled wonderland
wind-whistler
5757 e13e
wind-whistler
wind-whistler
wind-whistler
6027 5859 500
Reposted fromartlover artlover viaoversensitive oversensitive

July 26 2017

wind-whistler
– Co robisz w życiu? – zapytał Lucyfer. Bartek zastanawiał się nad odpowiedzią. Wreszcie zdecydował się na zdanie tyleż prawdziwe, ile efektowne: – W ostatnim czasie gniję płytko.
— I. Karpowicz, "Balladayny i romanse"
Reposted fromanks anks viaoversensitive oversensitive
wind-whistler
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viaoversensitive oversensitive
wind-whistler
wind-whistler
5859 a88a 500
Deadly threat
Reposted fromkopytq kopytq viaoversensitive oversensitive

July 18 2017

wind-whistler
1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viashillenya shillenya
wind-whistler
7860 73c3 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
wind-whistler
6017 e8fc 500
Reposted fromoll oll viaaura-lunaris aura-lunaris
0571 6e38 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
9513 3c8a
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
wind-whistler
2712 691b 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoversensitive oversensitive
wind-whistler
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl