Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2019

wind-whistler
1895 4558 500
Reposted fromexistential existential viakotfica kotfica

June 27 2019

wind-whistler
wind-whistler
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
wind-whistler
0854 ed00
Reposted fromursa-major ursa-major viacarmenluna carmenluna

June 26 2019

wind-whistler

June 20 2019

wind-whistler
5451 2d74
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
wind-whistler
4001 021b 500
Reposted frompunisher punisher viacarmenluna carmenluna
wind-whistler
6568 82d2
Reposted frompunisher punisher viacarmenluna carmenluna

June 08 2019

wind-whistler
1879 e56f 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna
wind-whistler
wind-whistler
1408 a86f
Reposted frompunisher punisher viacarmenluna carmenluna
wind-whistler
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viacarmenluna carmenluna
wind-whistler
1273 eaf6
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin

May 17 2019

wind-whistler
wind-whistler
1653 ad95
Reposted fromxalchemic xalchemic viacarmenluna carmenluna

May 15 2019

wind-whistler
8001 3ca4
Reposted frompunisher punisher viacarmenluna carmenluna

May 12 2019

wind-whistler
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin

May 10 2019

wind-whistler
3153 3e51 500
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl